Popularno

Bright Business Solutions & Ideas

Internet marketing

Source: psdtuts.com

Za dobar marketing nisu najvažnija velika novčana ulaganja, već znanje i ideje. Marketing zahtjeva kontinuiranu analizu, istraživanje, planiranje i praćenje rezultata korištenjem standardnih i alternativnih metoda. Internet marketing  predstavlja korištenje pretraživanja i prezentiranja na Internetu u cilju stvaranja profita. Prezentiranje na Internetu predstavlja reklamu koja ima bitne razlike u svim njenim segmentima u odnosu na standardno reklamiranje.

Internet marketing plan se sastoji iz sljedećih cjelina:

 1. Definiranje cilja marketinga, ili koji su ciljevi promocije na Internetu.
 2. Analiza statistika tržišta Da bi se došlo do ovih podataka potrebno je izvesti, pronaći ili naručiti istraživanja koja će dovesti do realnih podataka o stanju tržišta, uključujući Internet tržišta.
 3. Formuliranje strategija marketing komunikacije Planiranje i formuliranje najoptimalnije marketing strategije u skladu sa utvrđenim ciljevima i stanju na tržištima.
 4. Planiranje potrebnih sredstava za marketing Definiranje konkretnih segmenata implementacije marketing strategija. Planiranje cijene istraživanja, analiza, kreiranja posebnih elaborata, reklamnog materijala i sl.
 5. Formiranje marketinškog tima Tko će obaviti ove zadatke i na koji način. Organizacija ljudskih resursa predstavlja najbitniji segment u kreiranju uspješnog posla, pa tako i u implementaciji Internet marketing plana, u slučaju kreiranja ovakvog tima u samoj firmi. Poslovni Forum može formirati tim prema konkretnim potrebama određene marketinške aktivnosti.
 6. Kreiranje korporativnog identiteta firme. Klasični elementi marketinške strategije uključuju i posebnosti Interneta (misija, logo, slogan, vizuelni identitet web stranica, načini komunikacije sa komitentima putem Interneta...).
 7. Definiranje vremenskih rokova Organizacija marketinskih aktivnosti bez točno određenih termina, može dovesti u pitanje kompletan marketing plan.
 8. Dizajniranje promotivnih kampanja (Internet Media Plan) Kreiranje uvjeta za efikasno dizajniranje pojedinačnih marketinških kampanja.
 9. Kreiranje dodatnih marketinskih materijala i kampanja Smjernice, opisi pojedinih koraka u izvođenju marketinških kampanja, objedinjavanje potrebne dokumentacije, priprema posebnih materijala, planiranje sajmova, predstavljanja...
 10. Provođenje vlastitih istraživanja tržišta Korištenje vlastitih resursa (web stranice, mailing liste, ankete...) za kreiranje slike o posebnostima korisnika Internet usluga određene firme.
 11. Izvršenje promotivnih programa Na osnovu prethodno pripremljenih segmenata Internet marketing plana provodi se konkretna marketinška kampanja.
 12. Mjerenje efekata marketinških aktivnosti Egzaktni podaci koji omogučavaju vrlo precizno definiranje narednih marketinških kampanja i korekcija načina prisustva firme na Internet tržištu i tržištu uopće.
E-mail Ispis PDF
YOU ARE HERE: Usluge Internet marketing

Identity

 • Logo Design
 • Taglines & Messaging
 • Brand Style Guides
 • Creative Copywriting
 • Custom Illustration
 • Artwork Vectorization

Print

 • Business Cards
 • Business Stationary
 • Business Documents
 • Brochures & Mailers
 • Catalog or Menu Design
 • Packaging Design

Web

 • Web Site Design
 • Web Site Maintenance
 • Web Hosting
 • Domain Names
 • eCommerce
 • Content Management

Promote

 • Search Engine Marketing
 • Email Marketing
 • Social Media Strategy
 • Promotional Products
 • Screen Printed T-shirts
 • Embroidered Logo Apparel